Selected Literature on Knighthood in the Netherlands

  

 • S.Bouman, De Ridderschap der Provincie Groningen , 2012

 • W.M. van Meeuwen, De Ridderschap van Noord-Brabant tot 1850, 2002

 • W.J. d'Ablaing van Giessenburg, De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden, of de geschiedenis, regeling en samenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850, 's-Hage 1875

 • H.K.F.van Nierop, "Van ridders tot regenten", de Bataafse Leeuw, Amsterdam 1990

 • Y.Kuiper,"Adel in Friesland 1780-1880", Wolters-Noordhof, Groningen 1993

 • Duby G. (1986, oorspr. Frans 1984): Willem de Maarschalk, of De beste ridder ter wereld 1145-1219 (gedeeltelijk becommentarieerd in D. Crouch (1990): William Marshal, court, career and chivalry in the Angevin Empire, 1147-1219)
 • Janse A. (2001): Ridderschap in Holland, portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen (reeks Adelsgeschiedenis, 1)
 • (2003): De sprong van Jan van Schaffelaar, oorlog en partijstrijd in de late Middeleeuwen (reeks Verloren Verleden, 21; Van Schaffelaar toonbeeld van zelfopoffering)
 • Menserna A., Js. Mooijweer en J. Streng (2000): De ridderschap van Overijssel, Ie métier du noble
 • >
 • Bruijn M. de (2000): De vestiging van het Duitse huis in de stad Utrecht (Bijdr. tot de geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, dl. I)
 • Bueren T. van (1991): Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint-Jan, de commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem
 • Fleerackers J., o.l.v. (1988).: Landcommanderij Alden Biesen, acht eeuwen Europese geschiede nis in het land van Rijn en Maas (n.b. comm. Gemert en Vught vielen onder Alden Biesen)
 • Jongedijk J. e.a (1965): Ridderlijke orden in Nederland
 • Nahuys P. (1984): De Johannieter Orde in Nederland, 1929-1984, herdenking naar aaanleiding van het vijfenzeventig-jarig bestaan van de Orde
 • 'Ridderlijke Orden', themanummer van De Nederlandsche Leeuw 115 (1998) 233-266,277-296
 • Riley-Smith J. ( 1999): Hospitallers, the history of the Order of St. John (tevens Maltezer ridders, veel afb. )
 • Vey Mestdagh J. de (1988): De Utrechtse Balije der Duitse Orde, ruim 750 jaar geschiedenis van de Orde in de Nederlanden
 • Urban W. (2003): The Teutonic knights, a military history
 • Hechberger W. (aug. 2004) : Adel, Rittertum und Ministerialität im Mittelalter (EdG, dl. 72)
 • Winter J.M. van (1969): Johannieters, Tempeliers, Duitse Orde, drie geestelijke ridderorden (brochure)
 • Id.    , samenstel. (1998): Sources concerning the Hospitallers of St. John in the Netherlands, 14th-18th centuries
 • H. Jansen e.a.. red. (1996): 1000 Jaar kastelen in Nederland.
 • functie en vorm door de eeuwen heen; Per provincie afzonderlijk zijn te noemen:
 • Formsma W. (1987): Ommelander borgen en steenhuizen (2e verb. druk)
 • Ewald Ren Karstkarel P. (1990): Stinsen en states, adellijk wonen in Friesland
 • Bos J., red. voorz. (1989): Huizen van stand, geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners
 • Gevers A. en A. Menserna (1993): Havezaten in Salland en hun bewoners.
 • id.     (1995): Havezaten in Twente en hun bewoners.
 • id.   (2004): Havezaten in Vollenhove en hun bewoners (verwacht)
 • Eliëns F. en J. Harenberg (1984): Middeleeuwse kastelen van Gelderland
 • Olde Meierink, B. e.a. (1995): Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
 • Groesbeek J. (1981): Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, hun bewoners en bewogen geschiedenis
 • Stöver J. e.a. , red. (2000): Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Becx E. e.a. (1999): Kastelengids van Noord-Brabant
 • Broecke J. van den (1978): Middeleeuwse kastelen van Zeeland, bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden
 • Hupperetz W. (1996): Middeleeuwse kastelen in Limburg, verschijningsvormen ..
 • In 2004 zal verschijnen: P. Noomen: Stinzen in Friesland
 • en in 2005 B. Olde Meierink e.a.: Kastelen in Limburg
 • Y.Kuiper,"Adel in Nederland" in "Edel voor Adel" uitgave Nederlandse Adelsvereniging, Den Haag 2003.

 • E.Ketelaar-de Vries Reilingh,"Nederlandse Adelsvereniging honderd jaar",in "Edel voor Adel" uitgave Nederlandse Adelsvereniging, Den Haag 2000.

 • Jkvr.J.M.van Winter,"Ridderschap",ideaal en werkelijkheid", van Dishoeck,Bussum,1965

 • Jhr.CC van Valkenburg,"Nederlandse Adel" (AO-reeks. nr 1011)Amsterdam 1964

 • Jhr.D.G. Rengers Hora Siccama, "Over welgeborenschap en schotbaarheid" in Rechtshist.
 • opstellen, aangeboden aan mr SJ Fockema Andreae (1914)
 • G.J. ter Kuile "Karolingische standen en ministerialiteit" in Nederland, in Rechtshist. opstellen, aangeb. aan A.S. de Blécourt(1939)
 • Schäfke W., uitg. (1988): Woeringen 1288, keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden en de Landen van de Nederrijn (tent.; Handbuch)
 • Verbesselt J. e.a. (1985): De adel in het hertogdom Brabant (enkele artikelen)

 • I.H. Gosses "Welgeborenen en huislieden" (1926) ;

 • P.W.A. Immink, "De Hollandse welgeborene." in versl. en meded. van de Ver. tot uitgaaf van bronnen van Oud-Vaderlands Recht, X nr 2 ( 1948)
 • ;
 • Nederland's Adelsboek L 'Ordre de la Noblesse(6 dln, 1977-1985) ;

 • O Schutte "Les titres du Premier Empire Francais en relation avec les Pays-Bas" (1980)

 • O Schutte "" La noblesse des Pays Bas " in publicatie van CIlANE 1999

 • A.Pauw van Wieldrecht, "Het dialect van de Adel", Hes uitgevers Utrecht, 1985

 • Brunner,E., "La transmission du nom de famille et le droit nobiliaire", Publicatie van C.I.L.A.N.E. 1999

 • J. Aalbers en M. Prak red."De bloem der natie: Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden ", Uitgeverij Boom, Meppel en Amsterdam 1987, ISBN: 90 6009 794 7.
 • Nederland's Adelsboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 1903-heden.
 • Nederland's Adelsboek op 2 CDroms 1903-1923, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 2001.

 • Nederland's Adelsboek,"Historisch gedeelte" deel 1& 2, v.Stockum den Haag,1925 & 1930

 • Hoge Raad van Adel,"De Nederlandse Adel", Besluiten en Wapen beschrijvingen, SDU, Den Haag 1989

 • Jhr.E.B.F.F. Wittert van Hoogland, "De Nederlandsche adel" (1913)

 • J.B. Rietstap "Wapenboek van den Nederlandschen Adel" (1883-1887)


 •